Aksjonæregisteret

Aksjonærregisteret er en offisiell database forvaltet av Skatteetaten som inneholder detaljert informasjon om eierskapet i alle norske aksjeselskap (AS) og allmennaksjeselskap (ASA). Dette registeret spiller en kritisk rolle i det norske finanssystemet ved å sikre transparens og korrekt skattelegging relatert til aksjeeierskap. 

 

Formål med Aksjonærregisteret:

  • Skatteberegning: Aksjonærregisteret er en nøkkelressurs for Skatteetaten for å beregne korrekt skatt på utbytte, kapitalgevinster ved salg av aksjer, og formueskatt basert på verdien av aksjene en person eller entitet eier.
  • Forenkling av Skattemeldingen: Informasjonen fra aksjonærregisteret brukes til å forhåndsutfylle aksjonærenes skattemelding, noe som forenkler skatteprosessen for individuelle aksjonærer ved å redusere behovet for manuell innsending av detaljer om aksjeeierskap og økonomiske transaksjoner.
  • Økt Transparens: Ved å gjøre eierskapsinformasjon offentlig tilgjengelig, fremmer aksjonærregisteret transparens rundt hvem som eier norske aksjeselskaper. Dette er viktig for investorers tillit, markedsoversikt, og for å bekjempe økonomisk kriminalitet.


Aksjonærregisteroppgaven:

Alle norske aksjeselskap er forpliktet til årlig å levere aksjonærregisteroppgaven til Skatteetaten. Dette dokumentet (RF-1086) må inneholde oppdatert informasjon om alle aksjonærer og viktige hendelser relatert til aksjene, som for eksempel utbytteutbetalinger, kapitalforhøyelser, og emisjoner. Fristen for innsending av aksjonærregisteroppgaven er 31. januar hvert år.

 

 

 

New call-to-action